RSS

ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝ ΕΤΗ 1853

23 Μαρ.

ΝΕΩΡΙΟΝ. Περιοδικό των Χανίων. Χειμώνας ’93. Τεύχος 4ο σελ. 6.


“ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ”.

Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρική εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης Κωμοπόλεως Δημητσάνης.

Άρθρον 2ον. Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.

Άρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμένον(; και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους τε και φύσεως η και ανθρωπογύναια ακατάλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην πανήγυριν ενθάδε…


Άρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το ουγγάρισμα των όνων και μοσχαρίων, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών (κατσουλίων).

Άρθρον 5ον. Και γράψε: Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λιανοπώλαι, εστιάτορες (γεια σου βλάχο), οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, άριστη ποιότητα, να σκευάσουν το δικοκοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου θα τιμωρηθήσονται
κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής ταύτης Διατάξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και ηθικής.

Άρθρον 6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας, επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγίου Νικολάου, ωσαύτως η διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά της θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγή εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.


Άρθρον 7ον. Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες αρρένες μετά θήλεων θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω Κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται το κρυφοκοίταγμα εκ παραθύρων, οίκων, ξενοδοχείων, παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κ.λπ., εν γένει δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.

Άρθρον 9ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν, έφιπποι ανά τας οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα εν τη εγχωρίω κωμοπόλει ταύτη προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως εκ της ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα πσιτ, πσιτ, πσιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσιν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι, άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.

Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.

Άρθρον 10ον. Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δύσιν του ηλίου, των δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, τα δε θεάματα η 12 του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωίαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταμαι ο υποφαινομενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην εορτήν του Αγ. Νικολάου να τεθώσιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.

Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται η διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών, επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμο τούτων εν τη θαλάσση μεθ’ απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδίων μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ’ ημών υπευθύνου.

Άρθρον 13ον. Απαγορεύονται οι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως λαού και των συναυτοίς ευρισκομένων ατόμων χάρις της τηρήσεως αναψυχής.


Άρθρον 14ον. Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 10π.μ. θέλει τελεσθή εν τη εκκλησία τελετή πανηγύρεως, εν η δέον να παρευρεθώσιν άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρες της Κοινότητος, και ηγουμένου εμού ως αστυπαρασημοφορία, άπαντες δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθή και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις τας καλλιτέρας μάλιστα. Αι δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν επίσημον ένδυμά μου.

Άρθρον 15ον. Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του Δημοτικού Παρέδρου, θέλουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εκ διασκέδασιν, ήσυχου και λιτόν φαγοπότιον, μετά επισκεφθήσονται εμέ εν τω Καταστήματι μου οι δε χωρικοί ελλείψει αεριόφωτος θέλουσιν ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών πουρναρίων ανα τας οδούς, εν οις περιπατούντες θα φέρωσι κόκκινα φανάρια.

Άρθρον 16ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις των ρινών δια των χειρών, και κάτι άλλα, επιτρεπομένων εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας.


Άρθρον 17ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων παρ’ αυτών εξερχομένων, οι γέλωτες και το παίξιμον του κρέατός των.


Άρθρον 18ον. Περί την μησημβρίαν ψαλίσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας, ακρίδων κ.λπ.


Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Ο Αστυνομεύων

 

“Εμμ. Λαγουδάκης”

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 1853

Εμένα μ’ άρεσε. Εγέλασα. Αν δεν σας άρεσε, εσάς, συμπαθάτε με. Οι γι άνθρωποι κάνουνε τα λάθη. Δεν είμαι δα και μικιός, μεγαλούτσικος είμαι. Να μεγαλώσετε και σεις σαν και μένα, να σε φωνάζουνε “παππού” και τ’ αυτί σας να μη δρώνει. Και για να μάθετε, εγώ στα ογδόντα οχτώ πορπατώ, τα εκατό θα πιάσω κι ύστερα θα κάτσω να σκεφθώ το πότες θα γεράσω.

 

Ο Μπάρμπα Μανώλης


Υ.Γ.
Όπως μας πληροφορεί το “ΝΕΩΡΙΟΝ” το παραπάνω φιρμάνι “Εδημοσιεύθη εις το περιοδικόν του Στεγαστικού Ταμιευτηρίου της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος τον Ιανουάριον 1967”.

Το παραπάνω είναι πραγματικό περιστατικό

__________________


Οι ακατοίκητοι μας χτυπούν και μας ξαναχτυπούν

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο 23/03/2007 in Εύθυμα

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: